Pododjeljenje za imovinsko-pravne poslove

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za imovinsko pravne poslove nadležno je da:

  • Rješava imovinsko- pravne odnose sa fizičkim i pravnim licima na nekretninama po zahtjevu fizičkih ili pravnih lica ili po službenoj dužnosti,

  • Sprovodi postupke eksproprijacije i uzurpacije nekretnina kao i druge prvostepene upravne postupke u skladu sa Zakonom,
  • Priprema prijedloge prvostepenih upravnih rješenja,

  • Priprema nacrte zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjeljenja,

  • Sprovodi odluke i akte Vlade i Skupštine iz nadležnosti Pododjeljenja.

 
Izdavanje ekoloških dozvola
Investitor ''BRČKO GAS'' d.o.o. iz Brčkog uputio je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta za auto servis sa lakirnicom na lokaciji u Zoni rada i industrije, Bijeljinska cesta bb, Brčko distrikt BiH.
Pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi koja će se održati u ponedeljak 24.07.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama MZ Ilićka, Brčko distrikt BiH.
Vaša mišljenja, prijedloge i primjedbe na predmetni Zahtjev možete izložiti na javnoj raspravi, ili u pismenom obliku dostaviti do 24.08.2017. godine na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH,
Odjeljenje za prostorno planiranje i
imovinsko – pravne poslove,
Bulevar Mira br. 1,
76 100 Brčko.