Pododjeljenje za imovinsko-pravne poslove

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za imovinsko pravne poslove nadležno je da:

  • Rješava imovinsko- pravne odnose sa fizičkim i pravnim licima na nekretninama po zahtjevu fizičkih ili pravnih lica ili po službenoj dužnosti,

  • Sprovodi postupke eksproprijacije i uzurpacije nekretnina kao i druge prvostepene upravne postupke u skladu sa Zakonom,
  • Priprema prijedloge prvostepenih upravnih rješenja,

  • Priprema nacrte zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjeljenja,

  • Sprovodi odluke i akte Vlade i Skupštine iz nadležnosti Pododjeljenja.

 
Izdavanje ekoloških dozvola
Obavještavamo da će se 16.05.2017. godine održati javna rasprava u prostorijama MZ Sandići sa početkom u 12,00 sati, povod je  izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov junadi, investitor je Kostić Đojo iz Sandića, Brčko distrikt BiH. U prilogu je Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole.