Pododjeljenje za pravne, administrativne i zajedničke poslove

Djelokrug rada:

U okviru Pododjeljenja za pravne, administrativne i zajedničke poslove utvrđuju se dva odsjeka i to:

 Odsjek za administrativno pravne poslove;
Odsjek za statusna pitanja raseljenih lica, izvršne i zajedničke poslove.

A) Odsjek za administrativno - pravne poslove

Preduzima radnje u upravnom postupku u upravnim stvarima u oblasti povrata napuštene imovine, utvrđuje i vrši prenos stanarskih prava, preduzima radnje u upravnom postupku u cilju utvrđivanja prava na alternativni smještaj izbjeglih i raseljenih lica, izrađuje nacrte rješenja iz nadležnosti Odjeljenja, provodi postupak po žalbama i obnovu postupka po rješenjima Apelacione komisije Brčko distrikta BiH, provodi obnovljeni postupak po pravosnažnim sudskim presudama, priprema nacrte ugovora, odluka i drugih akata u Programu obnove stambenih jedinica, izrađuje nacrte akata poslovanja (ugovori, aneksi, sporazumi i dr.), priprema prijedloge zakona, te izmjena i dopuna istih u skladu sa ukazanim potrebama, prijedloge odluka, pravilnika, uputstava, instrukcija, kao i nacrte drugih akata koje donosi Vlada, gradonačelnik i Skupština Brčko distrikta BiH iz nadležnosti ovog Odjeljenja, te razmatra pristigle prijedloge akata drugih odjeljenja i institucija Vlade Brčko distrikta BiH i o istima daje svoje mišljenje.

B) Odsjek za statusna pitanja raseljenih lica, izvršne i zajedničke poslove

Preduzima radnje u upravnom postupku radi utvrđivanja statusa raseljenih lica, izrađuje nacrte rješenja iz nadležnosti Odjeljenja kao i nacrte zaključaka o dozvoli izvršenja, te prati dostavu i izvršenja istih, ažurno vodi evidencije o izvršenim rješenjima, provodi istrage na terenu u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u predmetima gdje je pokrenut upravni postupak, i u cilju rješavanja statusnih pitanja raseljenih lica, obavlja i druge poslove po nalogu šefa pododjeljenja i za potrebe odsjeka.