Vlada Brčko distrikta BiH usvojila Odluku o privremenom finansiranju

15.12.2017. Vlada Brčko distrikta BiH održala je 31. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Odluku o privremenom finansiranju odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2018. godine, u iznosu od 45.495.305,88 KM.
2017-12-15-31_VSV

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije, istakao je da je Vlada usvojila Odluku o privremenom finansiranju jer je evidentno da budžet za 2018. godinu neće biti usvojen do kraja kalendarske godine. „U skladu sa Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH Odluka o privremenom finansiranju može trajati do 31. marta i predloženo je da iznosi 45.495.305,88 KM za 21 korisnika budžeta, što su dovoljna sredstva za funkcionisanje Brčko distrikta BiH kada je spomenuta odluka na snazi“, dodao je Lučić. 

Usvojene su Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH. Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojena je Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje novčanih sredstava i Program utroška sredstava s pozicije grantovi neprofitnim organizacijama u 2017. godini u ovom odjeljenju. 

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojeno je niz tačaka koje se odnose na odobravanje programa utroška sredstva za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja i JZU „Zdravstveni centar Brčko“ po raznim osnovama.

Odobren je Program utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za period od 1. 7. do 31. 12. 2017. godine u visini od 6.200.000 KM za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite određenim kategorijama stanovništva.

Odobren je i Program utroška sredstava za dodjelu drugog dijela subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH u 2017. godini u visini od 500.000 KM.

Vlada je odobrila Program utroška sredstava za dodjelu subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za troškove nabavke accu-chek traka licima koja boluju od dijabetesa, a osiguranici su FZO Brčko distrikta BiH, u visini od 200.000 KM, kao i Program u visini od 500.000 KM za liječenje specifičnih bolesti osiguranika Brčko distrikta BiH van Brčko distrikta BiH po preporuci Komisije FZO, čije liječenje nije moguće u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH niti u zdravstvenim ustanovama okruženja s kojima FZO Brčko distrikta BiH ima ugovor. 

Članovi Vlade odobrili su Program utroška sredstava za dodjelu subvencije JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH u svrhu pokretanja i rada javne apoteke u okviru JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH u visini od 100.000 KM, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Brčko distrikta BiH. 

Vlada Brčko distrikta BiH dala je saglasnost za angažovanje jednog izvršioca – lica s VSS, prof. dr. specijalista radiologije, za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, u periodu do 31. 12. 2017. godine, radi ispunjavanja obaveza iz nadležnosti ovog organa javne uprave za koje ne postoje predviđena radna mjesta.

Usljed obaveze Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge za izvršenje nabavke roba planirana je nabavka CT aparata u ukupnoj vrijednosti od 1.282.050,00 KM. Ovo odjeljenje treba da započne predmetnu nabavku, a među prvim koracima je priprema tehničke specifikacije za predmetni uređaj. Kako se predmetni uređaj nabavlja za potrebe Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“, samu pripremu tehničke specifikacije izvršila je ova ustanova.

2017-12-15-31_VSV-Dr_Candic

Imajući u vidu da „Zdravstveni centar Brčko“ ne raspolaže stručnim licima kada je u pitanju izrada tehničke specifikacije CT uređaja, jer to nisu lica kojima je zadatak da prate tržište medicinske opreme, nego im je prioritetno zadatak da ista koriste u dijagnostici kod pacijenata, s jedne strane, i veliki iznos osiguran u budžetu Brčko distrikta BiH za predmetnu nabavku, s druge strane, javila se potreba za angažovanjem stručnog lica koje ima znanja kada su u pitanju tehničke specifikacije modernizovanog CT uređaja, koji će zadovoljiti potrebe u zdravstvenom sistemu na području Brčko distrikta BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH dala je garanciju Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH da će Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge izvršiti prenos novčanih sredstava FZO-u iz Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu kako bi FZO osigurao maloljetnoj djevojčici medicinsko liječenje u inostranstvu, a u svrhu nastavka liječenja hemioterapijom i radioterapijom malignog oboljenja, u ukupnom iznosu od 100.330 CHF. 

Vlada je usvojila Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija i donatora u BiH, primila k znanju Informaciju Odjeljenja za komunalne poslove u vezi s plaćanjem računa za uslugu isporuke autocisterni vode zbog problema vodosnabdijevanja u naselju Brezovo Polje – Petkovača te usvojila Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu granta JP „Komunalno Brčko“ za zamjensku izgradnju trafostanice u krugu Bolnice u Brčkom.