Vlada održala nastavak 40. redovne sjednice

29.6.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na nastavku 40. redovne sjednice nakon razmatranja Informacije o realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ (CEB II projekat) usvojila je zaključak kojim se kaže da Vlada trenutno nema politički kapacitet da donese odluku o statusu sredstava za kolektivne centre te da se u  zahtjevu Razvojnoj banci Vijeća Evrope zatraži produžetak roka realizacije kredita do kraja jula, a ukoliko dotad ne bude donesena drugačija odluka, da se sredstva preraspodjele entitetima. 
2018-06-29-Nastavak_40_RSV

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku 40. redovne sjednice razmatrala je Informaciju Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH u vezi s stečajnim postupkom nad DD „Novi Bimeks“ preduzeće za preradu plastike, mesa i konditorskih proizvoda Brčko distrikta BiH i donijela odluku da Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH uplati 15.000 KM za potrebe stečajnog postupka kao i zaključak da nadležna odjeljenja u saradnji sa Pravobranilaštvom pripreme prijedlog da se riješi pitanje pravoslavnog groblja koje se nalazi na parceli DD „Novi Bimeks“. 

Velida Demirović, zamjenik pravobranioca u Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, kazala je da se odluka koju je donijela Vlada odnosi na odluku o troškovima vođenja stečajnog postupka. 

„To se odnosi na troškove čuvanja imovine, troškove uplate određenih taksi i troškovi se odnose na redovno obavljanje djelatnosti DD „Novi Bimeks“ kao što je plaćanje režije za jedan poslovni prostor i to je taj iznos koji će naknadno biti vraćen Distriktu kada se sve nekretnine koje su u vlasništvu DD „Novi Bimeks“ prodaju i kada se namire potraživanja. Također, mi u Pravobranilaštvu smo došli do određenih informacija kroz ovaj stečajni postupak da se jedna parcela u površini od 6 duluma koristi i da se tu nalazi popunjeno pravoslavno groblje. Mi smo iz Pravobranilaštva preporučili Vladi i gradonačelniku da se taj problem riješi kroz ovaj stečajni postupak i predložili smo da se otkupe parcele kao i da se uredi to groblje“, kazala je Demirović. 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u radno tijelo na državnom nivou, Prijedlog odluke o imenovanju članova Privrednog vijeća Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za javni registar za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine kao i Akcioni plan s prijedlogom mjera za rješavanje primjedbi Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH po dostavljenom izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu za period od 1. 1. do 31.12. 2017. godine. 

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i prihvatila Akcioni plan s prijedlogom mjera za realizaciju preporuka Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH po dostavljenom izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja ureda koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH za period od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine. 

Vlada je na sjednici prihvatila i Izvještaj i Akcioni plan radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH, kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo. 

Članovi Vlade na današnjoj sjednici primili su k znanju Izvještaj o provedenom postupku ocjenjivanja rada u organima javne uprave Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.