Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja

There are no translations available.

Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja vrši stručne, administrativne i druge dužnosti iz nadležnosti Vlade koje se odnose na:

 • provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti stambenih odnosa i rješavanje stambenih pitanja raseljenih lica;

 • rješavanje po zahtjevima nosilaca stanarskih prava i prava raseljenih lica na alternativni smještaj;
 • uvođenje u posjed nosilaca stanarskih prava;

 • stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovništva Distrikta;

 • priprema i realizacija programa obnove privatnih stambenih jedinica;

 • vođenje evidencije o raseljenim licima i utvrđivanje statusnih prava raseljenih lica;

 • saradnja sa Kancelarijom za upravljanje javnom imovinom;

 • druge poslove određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH , kao i poslove naložene od strane Gradonačelnika i Vlade Brčko distrikta BiH.

 • Za izvršavanje poslova iz nadležnosti Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, na način propisan članom 2. ovog organizacionog plana, utvrđuju se sljedeće organizacione jedinice:

  Pododjeljenje za rješavanje stambenih potreba raseljenih lica, socijalnih kategorija stanovništva i obnovu stambenih jedinica povratnika;
 • Pododjeljenje za pravne, administrativne i zajedničke poslove.